Zápisy ze zastupitelstva

Zápis č.2 ze zasedání Zastupitelstva dne 2.3.2016

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.2
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 2.3.2016, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Vladimíra Čechová, František Farka, Luděk Kotek

 

Omluveni:  Jiří Pilný,

 

Program zasedání:

 

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtové změny č. 1/2016.
 3. Schválení  žádosti o převod kladného hosp.výsledku MŠ.
 4. Schválení  zřízení VB (St.Hodějovice, 21 RD-kabel NN).
 5. Schválení zřízení VB (St.Hodějovice, ZTV Jez U Špačků)).
 6. Schválení zřízení VB (St.Hodějovice, podzemní optické vedení).
 7. Schválení záměru prodeje pozemku.
 8. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2015.
 9. Schválení účetní závěrky obce a MŠ za rok 2015.
 10. Informace o dílčí kontrole ČIŽP-Hodějovický rybník deponie skládky.
 11. Schválení ceny vodného a stočného na rok 2016.
 12. Informace o dopisu primátorovi Č.Budějovic o sloučení ZTV K Jezu k městu Č.Budějovice.
 13. Informace o konkursu na místo ředitelky MŠ ve Starých Hodějovicích.
 14. Schválení převodu výsledku hospodaření obce Starých Hodějovice.
 15. Schválení ceny pozemků u smluv o smlouvách budoucích – ul. Krátká.
 16. Různé.

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

 

 

 

1.    Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

16. Informace o schválení vyjádření k odvolání Teplárny,a.s. k odkališti St.Hodějovice.

17. Informace o převodu majetku do vlastnictví obce Staré Hodějovice-ZTV Jez U Špačků.

      

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/2/2016:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 17:

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/2/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

2.  Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.1/2016:

       

 Příjmy:             522.297,-- Kč

 Výdaje:            439.000,-- Kč

Financování:      -83.297,-- Kč

 

 

Rozpočtové opatření č.1/2016 bylo předložena zastupitelstvu na zasedání č.2/2016 konaného dne 2.3.2016. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

    

 

 

3.  Zastupitelstvo obce projednalo žádost ředitelky MŠ o převod kladného hospodářského výsledku za rok 2015.

 

 

Návrh usnesení č 2/2/2016:

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo převod kladného výsledku hospodaření MŠ za rok 2015 ve výši 37.908,69 Kč do rezervního fondu MŠ.

 

      Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 2/2/2016 bylo schváleno.

 

 

4. Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON  Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, 21 RD – kabel NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 493/1, 493/47, 493/48, TTP (031-300), 493/7, orná půda (031-310), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 10.000,-Kč.

 

 

 

       Návrh usnesení č.3/2/2016

 

     Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON  Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, 21 RD – kabel NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 493/1, 493/47, 493/48, TTP (031-300), 493/7, orná půda (031-310), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 10.000,-Kč.

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

    Usnesení č. 3/2/2016 bylo schváleno.

 

 

 

5.   Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON  Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, ZTV Jez U Špačků“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 671/1, ostatní plocha (031-500), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,-Kč.

 

 

 

       Návrh usnesení č.4/2/2016

 

     .   Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON  Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, ZTV Jez U Špačků“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 671/1, ostatní plocha (031-500), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,-Kč.

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

    Usnesení č. 4/2/2016 bylo schváleno.

 

 

    

 

 

6.  Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou STARNET s.r.o. , České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, podzemní optické vedení“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 214/1, 79/9, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

 

Návrh usnesení č.5/2/2016

 

      Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou STARNET s.r.o., České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, podzemní optické vedení“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 214/1, 79/9, ostatní plocha (031-510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 5/2/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

7. Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje části pozemku 429/30 o výměře cca 197m2, orná půda (031-300).

 

 

 

      Návrh usnesení č. 6/2/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 429/30 o výměře cca 197 m2, orná půda (031-300). Přesná výměra bude určena geometrickým plánem. Cenu pozemku stanoví zastupitelstvo.

 

     Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 6/2/2016 bylo schváleno.

 

 

 

8. Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Staré Hodějovice za rok 2015 spolu se Zprávou o přezkumu hospodaření obce za rok 2015.

 

 

       Návrh usnesení č. 7/2/2016:

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo Závěrečný účet obce za rok 2015 spolu se Zprávou o přezkumu hospodaření obce za rok 2015 a projednání uzavírá vyjádřením: Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.

 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

 Usnesení č. 7/2/2016 bylo schváleno.

 

 

 

9.  Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku obce Staré Hodějovice a MŠ za rok 2015 podle zákona 239/2012 Sb.

       

 

Návrh usnesení č. 8/2/2016:

    Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku obce Staré Hodějovice a MŠ za rok 2015 podle zákona 239/2012 Sb.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

      Usnesení č. 8/2/2016 bylo schváleno.

 

 

10. Starosta informoval zastupitele o kontrole ČIŽP-Hodějovický rybník deponie skládky.

     Seznámil zastupitele obce se zněním dílčího protokolu o průběhu kontroly. Protokol je  přílohou tohoto zápisu.

 

 

 

         

 

11. Zastupitelstvo projednalo návrh cen  vodného a stočného na rok 2016.

 

Návrh usnesení č.9/2/2016:

         Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje výši ceny vodného a stočného pro rok 2016. Vodné: 30,09 Kč , stočné 22,53 Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2/2016 bylo schváleno.

 

 

 

12. Starosta informoval zastupitele se zněním dopisu zaslaném primátorovi Českých Budějovic jehož obsahem byl návrh na uzavření dohody mezi statutárním městem České Budějovice a obcí Staré Hodějovice o sloučení ZTV K Jezu s městem České Budějovice.

 

 

 

 

13. Starosta informoval zastupitele o vyhlášeném konkursu na ředitelku MŠ ve Starých Hodějovicích.

 

Návrh usnesení č.10/2/2016:

         Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje znění návrhu usnesení, které je přílohou tohoto zápisu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/2/2016 bylo schváleno.

 

 

 

14. Zastupitelstvo obce projednalo převod výsledku hospodaření obce Staré Hodějovice za rok 2015.

 

Návrh usnesení č.11/2/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje převod výsledku hospodaření obce Staré Hodějovice ve výši 3.648.476,03 Kč na účet 432-300, nerozdělený zisk z minulých let.

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/2/2016 bylo schváleno.

 

 

 

15. Zastupitelstvo obce projednalo výši cen pozemků u Smluv o smlouvách budoucích kupních – ul. Krátká.

 

Návrh usnesení č.12/2/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje výši cen pozemků ve Smlouvách  o budoucích kupních smlouvách o převodu vlastnictví k pozemkům  - ul. Krátká následujícím způsobem:

 • p.č. 364/39, orná půda, výměra 4,23 m2 , cena 500,--Kč/m2
 • p.č. 364/34, orná půda, výměra 36,38 m2 , cena 500,--Kč/m2
 • p.č. 364/35, orná půda, výměra 1,05 m2 , cena 500,--Kč/m2
 • p.č. 426/1, orná půda, výměra 36,55 m2 , cena 400,--Kč/m2
 • p.č. 365/2, ostatní plocha, výměra 20,5 m2 , cena 200,--Kč/m2

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/2/2016 bylo schváleno.

 

 

 1. Starosta seznámil zastupitele se zněním dopisu určeného hejtmanovi Jihočeského kraje, mgr. Jiřímu Zimolovi týkajícího se  problémů spojených s Rekultivací odkaliště Staré Hodějovice s cílem dosáhnout co nejefektivnější ochrany veřejného zájmu a oprávněných zájmů občanů. Dále pak seznámil zastupitele s Vyjádřením obce Staré Hodějovice k odvolání Teplárny České Budějovice a.s. podanému proti rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice – Stavební úřad, sp.zn. SU/4131/2015 Bd ze dne 7.1.2016.

Oba dokumenty jsou přílohou tohoto zápisu.

 

 

Návrh usnesení č.13/2/2016:

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje znění dopisu určeného hejtmanovi Jihočeského kraje a znění Vyjádření k odvolání Teplárny České Budějovice a.s. podanému proti rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice – Stavební úřad, sp.zn. SU/4131/2015 Bd ze dne 7.1.2016.

Oba dokumenty jsou přílohou tohoto zápisu.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/2/2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

17. Starosta informoval zastupitele o převodu majetku – ZTV Jez U Špačků do majetku obce Staré Hodějovice.

 

 

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.30 hodin.

 

 

Přílohy zápisu

 

1)

2)

3)

4)

5)

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 3.3.2016

 

 

 

 

Zapisovatel:

 

 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     7.3.2016                                                            Sejmuto: 23.3.2016

 

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 7.3.2016  do  23.3.2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ccf07032016-0001.pdf 9878.5 Kb
ccf07032016-0002.pdf 1076.7 Kb
ccf07032016.pdf 4903.2 Kb