Zápisy ze zastupitelstva

Zápis č.2 ze zasedání Zastupitelstva dne 15.4.2015

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.2
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 15.4.2015, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Jiří Pilný, František Farka, Luděk Kotek

 

Omluveni: 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtové změny č. 1/2015.
 3. Schválení rozpočtové změny č. 2/2015.
 4. Schválení  Výroční zprávy obce Staré Hodějovice za rok 2014.
 5. Schválení výsledku hospodaření obce za rok 2014.
 6. Informace o provedené Veřejnosprávní kontrole MŠ.
 7. Schválení Závěrečného účtu obce a Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2014.
 8. Schválení roční uzávěrky obce a MŠ.
 9. Schválení  záměru zřízení věcného břemene „Staré Hodějovice, K 240/3, Kohout NN“.
 10. Schválení pověření starosty k provádění rozpočtových opatření.
 11. Schválení darovacích smluv.
 12. Schválení žádosti ředitelky MŠ o převedení hospod. výsledku do RF.
 13. Projednání plánovaných oprav v MŠ.
 14. Informace starosty  - Dálnice D3
 15. Informace starosty – Rekultivace odkaliště.
 16. Projednání žádostí o odkup pozemků.
 17. Různé.

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

1.    Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

17. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2015.

18. Schválení zvýšení odměn zastupitelům obce.

19. Schválení Oznámení pro rodiče dětí v MŠ.

20. Projednání nabídky fyzické osoby na odprodej pozemku.

21. Projednání stížnosti na provozování zájmové zemědělské činnosti.

 

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/2/2015:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 21:

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/2/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

2.  Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.1/2015:

       

 Příjmy:           6.872,-- Kč

 Výdaje:         48.517,-- Kč

Financování:   41.645,-Kč

 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2015 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání dne 15.4.2015. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

 

 

 

3.  Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.2/2015:

       

 Příjmy:           43.197,-- Kč

 Výdaje:          65.000,-- Kč

Financování:     21.803,--Kč

 

 

Rozpočtové opatření č. 2/2015 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání dne 15.4.2015. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

 

4.   Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.3/2015:

       

 Příjmy:           183.890,--Kč

 Výdaje:           113.270,--Kč

Financování:     -70.620,--Kč

 

 

Rozpočtové opatření č. 3/2015 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání dne 15.4.2015. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

 

 

 

5.  Zastupitelstvo obce projednalo  Výroční zprávu obce Staré Hodějovice za rok 2014.

 

 

       Návrh usnesení č.2/2/2015

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje  Výroční zprávu obce Staré Hodějovice za rok 2014.

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 2/2/2015 bylo schváleno.

 

 

 

6. Zastupitelstvo obce projednalo Výsledek hospodaření obce za rok 2014.

 

      

 

       Návrh usnesení č.3/2/2015

 

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje  výsledek hospodaření ve výši 2.993.882,80Kč. Zisk bude převeden na účet nerozdělený zisk z minulých let.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

 Usnesení č. 3/2/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

7.  Ing.Hušek seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem Veřejnosprávní kontroly  MŠ Staré Hodějovice za rok 2014. Kontrola proběhla 18.3.2015.

 

 

       Návrh usnesení č.4/2/2015

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo výsledek Veřejnosprávní kontroly MŠ Staré Hodějovice za rok 2014. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky v hospodaření s veřejnými finančními prostředky.

 

 

   Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 4/2/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

8.  Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Staré Hodějovice za rok 2014 a Zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2014.

 

 

       Návrh usnesení č. 5/2/2015

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo Závěrečný účet obce Staré Hodějovice a Zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2014  a projednání uzavírá vyjádřením: Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad a přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumávání hospodaření za rok 2014.

    Náprava nedostatků:

   a)       Do inventurního soupisu pozemků budou doplněna chybějící věcná        břemena, tak aby inventurní soupis souhlasil s výpisem z katastru nemovitostí k 31.12.2015. Lhůta pro nápravu nedostatků je do 31.3.2016.

 Písemná zpráva o plnění přijatého opatření bude vypracována do 30.5.2015.

 

 

     Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 5/2/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

9. Zastupitelstvo obce projednalo roční uzávěrku obce Staré Hodějovice a MŠ.

      

 

       Návrh usnesení č.6/2/2015

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje roční uzávěrku obce Staré Hodějovice a roční uzávěrku MŠ Staré Hodějovice.

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 6/2/2015 bylo schváleno.

 

 

 

10. Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON  Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, K 240/3, Kohout NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 189/7, TTP (031-310), 214/1,ostatní plocha (031-0510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,-Kč

 

 

 

       Návrh usnesení č.7/2/2015

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje  záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, K 240/3, Kohout NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 189/7, TTP (031-310), 214/1,ostatní plocha (031-0510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,-Kč.

 

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 7/2/2015 bylo schváleno.

.

      

                 

11.   Zastupitelstvo projednalo pověření starosty k provádění rozpočtových opatření v rozsahu nutném k harmonizaci rozpočtu.

 

 

Návrh usnesení č.8/2/2015

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice pověřuje starostu k provádění rozpočtových opatření v rozsahu nutném k harmonizaci rozpočtu v období mezi zasedáními zastupitelstva. Písemné zpracování rozpočtových opatření bude předloženo na zasedání zastupitelstva obce ke schválení.

 

 

 

       Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 8/2/2015 bylo schváleno.

 

               

 

12. Zastupitelstvo projednalo přijetí finančních darů pro MŠ.

 

  

      Návrh usnesení č 9/2/2015:

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo přijetí finančních darů pro MŠ dle darovacích smluv. Finanční dary ve výši 7.400,--Kč byly poskytnuty fyzickými osobami.

 .

      Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 9/2/2015 bylo schváleno.

 

 

 

13. Zastupitelstvo obce projednalo žádost ředitelky MŠ o převod výsledku hospodaření za rok 2014 ve výši 11.231,-- Kč do rezervního fondu MŠ.

 

  

      Návrh usnesení č 10/2/2015:

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo převod výsledku hospodaření MŠ za rok 2014 ve výši 11.231,-- Kč do rezervního fondu MŠ.

 

      Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 10/2/2015 bylo schváleno.

 

 

14. Starosta informoval zastupitele o nutnosti oprav v MŠ ( výměna koberců, malby, opravy omítek atd.)

 

Návrh usnesení č 11/2/2015:

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo provedení oprav v MŠ. Opravy provede firma Glet s.r.o. za cenu 82.575,--Kč vč. DPH

 

      Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 11/2/2015 bylo schváleno.

 

 

15. Starosta informoval zastupitele o připravované změně v územním rozhodnutí Dálnice D3, která spočívá ve vypuštění dálničního sjezdu ve Starých Hodějovicích.

 

 

16. Starosta informoval zastupitele o způsobu Rekultivaci odkaliště Staré Hodějovice.

 

 

17. Zastupitelstvo projednalo žádost fyzické osoby o odkup části pozemku p.č. 328/20 v KÚ Staré Hodějovice.

 

Návrh usnesení č 12/2/2015:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje prodej pozemku p.č. 328/20 o výměře cca 40 m2 za cenu 400,-Kč m2. Náklady související s prodejem hradí kupující.

 

      Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 12/2/2015 bylo schváleno.

 

 

 1.  Zastupitelstvo obce projednalo zvýšení odměn zastupitelům obce.

 

 

Návrh usnesení č 13/2/2015:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje dle přílohy č.1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty ve výši 25.370,--Kč, neuvolněného místostarosty ve výši 10.815,--Kč, předsedy finančního a kontrolního výboru ve výši 1.345,--Kč a  ostatním členům zastupitelstva ve výši 559,--Kč. Nová výše odměn se stanovuje od 1.5.2015.

 

       Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 13/2/2015 bylo schváleno.

 

 

 1. Zastupitelstvo obce projednalo znění Oznámení pro rodiče dětí v MŠ týkajícího se provozu MŠ o letních prázdninách.

 

Návrh usnesení č 14/2/2015:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje znění Oznámení pro rodiče dětí v MŠ. Znění Oznámení je přílohou tohoto zápisu.

 

       Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 14/2/2015 bylo schváleno.

 

 

20. Zastupitelstvo obce projednalo nabídku fyzické osoby na prodej pozemku p.č. 541  v KÚ Staré Hodějovice.

 

Návrh usnesení č 15/2/2015:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice neschvaluje odkup pozemku p.č. 541, lesní pozemek v KÚ Staré Hodějovice.

 

       Výsledek hlasování:   Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 15/2/2015 bylo schváleno.

 

 

21. Zastupitelstvo obce projednalo stížnost obyvatel ulice Okružní na provozování zájmové zemědělské činnosti. Provozovatel této činnosti bude vyzván k podání vysvětlení.

 

 

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.45 hodin.

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 16.4.2015

 

Zapisovatel:

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     16.4.2015                                                            Sejmuto: 2.5.2015

 

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 16.4.2015  do  2.5.2015