Zápisy ze zastupitelstva

Zápis č.1 ze zasedání Zastupitelstva dne 4.2.2015

Obec Staré Hodějovice

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice

 

Zápis č.1
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice,
konaného dne 4.2.2015, od 19.30 hodin.

 

Přítomni:

 

Ing. Zdeněk Blažek, Jaroslava Blahníková, Vladimíra Čechová, Ing. Pavel Hušek, Karel Novotný, Zdeněk Fošum, Jiří Pilný, František Farka

 

Omluveni:  Luděk Kotek

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtové změny č. 10/2014.
 3. Schválení  záměru zřízení věcného břemene „Staré Hodějovice, K 202/1, Hons NN“.
 4. Schválení  záměru zřízení věcného břemene „STL plynová přípojka na par.č. 171/6, KÚ Staré Hodějovice“.
 5. Schválení výše úhrady kompenzace za MHD v r. 2015.
 6. Schválení záměru darování pozemků.
 7. Projednání zajišťování služeb v oblasti revizí.
 8. Schválení složení výběrové komise.
 9. Schválení výběru dodavatele na zpracování projektové dokumentace – „Ulice Krátká“.
 10. Odsouhlasení výběru finančního ústavu na poskytnutí úvěru na akci „Revitalizace Hodějovického rybníka“.
 11. Schválení smlouvy s poskytovatelem úvěru na akci “Revitalizace Hodějovického rybníka“.
 12. Schválení stavebního dozoru na revitalizaci Hodějovického rybníka.
 13. Informace starosty o předání staveniště firmě Hydrokov.
 14. Informace o poskytnutí nabídky firmy AES na provozování a údržbu veřejného osvětlení.
 15. Projednání způsobu výměny plynového kotle v MŠ.
 16. Různé

 

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem.

 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta dále z  prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva). Takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Starosta určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Fošuma a pana Karla Novotného, zapisovatelem paní Jaroslavu Blahníkovou. 

 

 

 

1.    Schválení programu:

 

     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou   členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program navrhl rozšířit o body:

 

16. Schválení Dodatku č. 1d – Směrnice k veřejným zakázkám

17. Projednání provozu MŠ v době letních prázdnin.

18. Schválení návrhu cen vodného a stočného.

 

 

     K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení č. 1/1/2015:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje program   zasedání zastupitelstva  v rozsahu bodů 1 až 18:

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/1/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

2.  Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.10/2014:

       

 Příjmy:           - 349.010,-- Kč

 Výdaje:       -  5.552.898,-- Kč

Financování:  - 5.203.888,-Kč

 

 

Rozpočtové opatření č. 10/2014 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání dne 4.2.2015. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a tuto berou na vědomí bez námitek.

 

 

 

3. Zastupitelstvo obce projednalo záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, K 202/1, Hons NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 79/9, ostatní plocha (031-0510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,-Kč

 

 

 

       Návrh usnesení č.2/1/2015

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje  záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „Staré Hodějovice, K 202/1, Hons NN“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 79/9, ostatní plocha (031-0510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,-Kč.

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 2/1/2015 bylo schváleno.

 

 

 

4.  Zastupitelstvo obce projednalo  záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „STL plynová přípojka na par. č. 171/6, KÚ Staré Hodějovice“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 173/5, ostatní plocha (031-0510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,-Kč.

 

 

       Návrh usnesení č.3/1/2015

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje  záměr zřízení věcného břemena s firmou E.ON Distribuce, České Budějovice s názvem: „STL plynová přípojka na par. č. 171/6, KÚ Staré Hodějovice“. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p.č. 173/5, ostatní plocha (031-0510), KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice, zapsaných na LV 1, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,-Kč.

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 3/1/2015 bylo schváleno.

 

 

 

5. Starosta seznámil členy zastupitelstva se zněním smlouvy s Dopravním podnikem města České Budějovice na rok 2015. Pro rok 2015 nebude Dopravní podnik města České Budějovice uplatňovat změnu ceny úhrady kompenzace za jednotku přepravního výkonu MHD, tzn., že cena bude stejná jako v roce 2014, tj. 38,04 Kč/km.

 

      

 

       Návrh usnesení č.4/1/2015

 

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje  uzavření smlouvy s Dopravním podnikem města České Budějovice na rok 2015. Cena jednotky přepravního výkonu MHD činí 38,04 Kč/km.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

 Usnesení č. 4/1/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

6.  Zastupitelstvo obce projednalo darování částí pozemků p.č. 591/4 o výměře 14 m2, zahrada a pozemku 592/3 o výměře 42 m2, ostatní plocha ve vlastnictví obce Staré Hodějovice, LV 1, KÚ Staré Hodějovice.

 

 

       Návrh usnesení č.5/1/2015

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo darování částí pozemků p.č. 591/4 o výměře 14 m2, zahrada a pozemku 592/3 o výměře 42 m2, ostatní plocha ve vlastnictví obce Staré Hodějovice, LV 1, KÚ Staré Hodějovice. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem. Darované pozemky budou začleněny do stavby mostu a opěrné zdi – Staré Hodějovice, ul. Novohradská. Obdarovaným bude Jihočeský kraj.

 

 

   Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 5/1/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

7.  Zastupitelstvo obce projednalo znění Dodatku č.1d – Směrnice k Veřejným zakázkám (podle zákona 133/2012 Sb. a zák. č. 55/2012 Sb.)

 

 

       Návrh usnesení č.6/1/2015

 

     Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo znění Dodatku č.1d – Směrnice k Veřejným zakázkám (podle zákona 133/2012 Sb. a zák. č. 55/2012 Sb.)

 

 

     Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

     Usnesení č. 6/1/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

8. Zastupitelstvo obce projednalo složení výběrové komise.

      

 

       Návrh usnesení č.7/1/2015

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje složení výběrové komise ve složení:

Ing. Zdeněk Blažek - předseda

Jiří Pilný - člen

       Jaroslava Blahníková - člen

      Ing. Pavel Hušek - náhradník

 

 

    Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0 Zdrželi se 0

    Usnesení č. 7/1/2015 bylo schváleno.

 

 

 

9.    Zastupitelstvo obce projednalo výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace „ Ulice Krátká“ . Byly osloveny následující firmy:

·         INPROPO, s.r.o., Okružní 237, Hodějovice

·         Ing. Jana Máchová, A. Trägera 46, České Budějovice

·         Projektová kancelář, ing. Marcela Pávková, České Budějovice

 

 

 Návrh usnesení č.8/1/2015:

 

 Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace „Staré Hodějovice – ulice Krátká“. Dodavatelem projektu je Projektová kancelář, ing. Marcely Pávkové, České Budějovice. Cena projektu je 190.575,--Kč.

  Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

 

 

     Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

     Usnesení č. 8/1/2015 bylo schváleno.

      

                 

10.   Zastupitelstvo projednalo výběr finančního ústavu na financování projektu „Revitalizace Hodějovického rybníka“.

 

 

Návrh usnesení č.9/1/2015

 

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje doporučení hodnotící komise na zprostředkovatele bankovního úvěru a mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a vydává Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na zprostředkovatele bankovního úvěru na projekt financovaný z Operačního programu životního prostředí „Revitalizace Hodějovického rybníka“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče:

 

Česká spořitelna a.s.., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Pobočka: Písek, Alšovo náměstí 178, 397 01 Písek

 

 

 

       Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0

        Usnesení č. 9/1/2015 bylo schváleno

 

               

 

11. Zastupitelstvo obce projednalo znění smlouvy s poskytovatelem úvěru.

 

  

      Návrh usnesení č 10/1/2015:

      Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schválilo přijetí dlouhodobého investičního úvěru a souhlasí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s uzavřením Smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s., pobočkou v Písku s Těmito základními podmínkami:

 • Výše úvěru 6.453.333,-- Kč.
 • Účel úvěru: Financování projektu „Revitalizace Hodějovického rybníka“.
 • Doba splatnosti nejpozději do 15.12.2018.
 • Úroková sazba ve vazbě na 3M PRIBOR s pevnou odchylkou po celou dobu platnosti úvěru.
 • Zajištění: zástavní právo k pohledávkám z běžného účtu.
 • Nesouhlasí s podmínkou zákazu realizace investičních akcí nad 2.500 tis. bez souhlasu banky.
 • Pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

 .

      Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 10/1/2015 bylo schváleno.

 

 

 

12. Zastupitelstvo schválilo technický dozor na akci „ Revitalizace Hodějovického rybníka“.

 

Návrh usnesení č 11/1/2015:

    Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje paní Alenu Hanselovou( firma INAL inženýrská činnost ve výstavbě) jako TDI na akci „Revitalizace Hodějovického rybníka“.

 

      Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 11/1/2015 bylo schváleno.

 

 

13. Starosta informoval zastupitele o předání staveniště ( Revitalizace Hodějovického rybníka) zhotoviteli-firmě HYDRO§KOV s.r.o.

 

 

14. Starosta informoval zastupitele o nabídce firmy AES Lichttechnik s.r.o. na provozování a údržbu veřejného osvětlení. Firma bude požádána o předložení podrobné nabídky spolupráce.

 

15. Zastupitelstvo projednalo nutnost výměny plynového kotle v MŠ. Pro optimální řešení této situace budou osloveny minimálně 3 firmy k podání nabídky.

 

16.Starosta informoval zastupitele o přijetí žádostí rodičů dětí z MŠ o rozšíření provozu školky  v období letních prázdnin.

 

 

Návrh usnesení č 12/1/2015:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje rozšíření provozu MŠ v období letních prázdnin na 4 týdny.

 

      Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 12/1/2015 bylo schváleno.

 

 

 1.  Zastupitelstvo obce projednalo návrh ceny vodného a stočného pro rok 2015.

 

Návrh usnesení č 13/1/2015:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2015. Vodné  30,09 Kč, stočné 22,53 Kč.

 

       Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 13/1/2015 bylo schváleno.

 

 

 1. Zastupitelstvo obce projednalo nabídku firmy REVISPOL na kompletní službu v oblasti zajišťování veškerých revizí.

 

Návrh usnesení č 14/1/2015:

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice schvaluje uzavření smlouvy s firmou REVISPOL na kompletní zajišťování revizí ve všech objektech v majetku obce. Smlouva bude uzavřena na čtyřleté období,  tj. do konce roku 2018. Starosta byl pověřen podpisem smlouvy.

 

       Výsledek hlasování:   Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 14/1/2015 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.35 hodin.

 

Přílohy zápisu

 

1)   Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 5.2.2015

 

Zapisovatel:

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

 

          .............................................. dne ...........................................

 

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

 

 

 

 

   Vyvěšeno:     5.2.2015                                                            Sejmuto: 23.2.2015

 

 

  Zveřejněno na www.stránkách : od 5.2.2015 do 23.2.2015