Obec Staré Hodějovice

Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 26.4.2016

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva:  26.4.2016 v 18.00 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

Program zasedání:

 

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Informace starosty o reakci hejtmana na dopis zastupitelstva obce St.Hodějovice k rekultivaci odkaliště.
 3. Projednání žádosti o odkup pozemku č.25 ve vl. obce p. K.Dobrovskému.
 4. Informace o přijetí žádosti p. G.Šimečkové  o zařazení do ÚP č.6.
 5. Schválení záměru směny pozemků mezi obcí St.Hodějovice a Jihočeským krajem.
 6. Projednání  žádosti o odkoupení pozemků ve vlastnictví obce č. 252/10 a 252/9 p. D. Vobrovi.
 7. Odpověď primátora Č.Budějovic v záležitosti uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti spec.stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 16 odst.1 zákona o pozemních komunikacích.
 8. Schválení prodeje pozemků pro dálnici.
 9. Schválení Usnesení č. ….. zastupitelstva obce St.Hodějovice o pořízení ÚP obce St.Hodějovice v KÚ St.Hodějovice.
 10. Schválení žádosti o odkup části pozemku č. 366/1 v KÚ St.Hodějovice (Kosová Markéta).
 11. Schválení návrhu na směnu pozemků č. 254/14 a č. 583/6 – návrh podává JUDr.M.Tonner.
 12. Schválení zřízení VB (St.Hodějovice, 7 RD Obec, úprava NN).
 13. Schválení návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB-souhlas s umístěním distribučního zařízení, (St.Hodějovice, D3, SO410-přeložka,kabelové vedení VN).
 14. Schválení  zřízení VB (St.Hodějovice, K270/1, Beránek NN, kabelové vedení VN).
 15. Schválení smlouvy o zrušení věcného břemene (MUDr.Kořánová, Okružní 369, St.Hodějovice).
 16. Informace o zahájení správního řízení s firmou HYDROKOV.
 17. Informace o instalaci kamer do MŠ a OÚ.
 18. Informace o Územním rozhodnutí-ul.Krátká.
 19. Schválení rozpočtové změny č. 2/2016 a 3/2016.
 20. Schválení  Darovací smlouvy.
 21. Schválení rozpočtu MŠ pro rok 2016.
 22. Informace o provedených kontrolách finančního výboru a kontrolního výboru  o provedených kontrolách v roce 2016.
 23. Informace o provedené veřejnosprávní kontrole MŠ.
 24. Různé.

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

Ve Starých Hodějovicích 19.4.2016