Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 20.6.2012 v 19.30 hod.

Místo konání: OÚ Staré Hodějovice, zasedácí místnost, Obecní 5

Program zasedání:

1. Schválení programu
2. Schválení rozpočtového opatření č.2/2012
3. Projednání žádosti o pronájem pozemku
4. Shválení přijetí daru Vodovod U Veselských
5. Schválení Dodatku č.1b-Směrnice k Veřejným zakázkám
6. Různé

 

Ing. Zdeněk Blažek, starosta