Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva: 26.10.2011

 

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva: 26.10.2011 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Projednání „Návrhu majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikacemi“ se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje.
 3. Schválení rozpočtové změny č. 2/2011.
 4. Schválení  rozpočtového výhledu na roky 2012 – 2016.
 5. Schválení darovací smlouvy – p. Kotek.
 6. Projednání a schválení „Směrnice k finanční kontrole“.
 7. Projednání a schválení „Směrnice upravující oběh účetních dokladů“.
 8. Projednání a schválení směrnice „ Inventarizace majetku a závazků“
 9. Projednání zprávy kontrolního výboru vč. projednání poskytnutí úhrady příspěvku na ekologické vytápění při nesplnění podmínek smlouvy.
 10. Projednání žádostí o odkup části pozemků p.č. 204 v k.ú. Staré Hodějovice.
 11. Projednání žádostí o změny ÚP.
 12. Různé

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

 

 

Ve Starých Hodějovicích 18.10.2011