Zápisy ze zastupitelstva

Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva 2014

          Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Obec Staré Hodějovice

Obecní úřad Staré Hodějovice

                                                          

 

I N F O R M A C E

O konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Staré Hodějovice

 

Obecní úřad Staré Hodějovice v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice, svolaného dosavadním starostou obce ing.Zdeňkem Blažkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:     Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

Doba konání:      3.11.2014   od 18.00 hodin.    

Navržený program:         

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)Schválení programu

3)Volba starosty a místostarosty

a)určení počtu místostarostů

b)určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

c)určení způsobu volby starosty a místostarosty

d)volba starosty

e)volba místostarosty

 

4)Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)volba předsedy finančního výboru

c)volba předsedy kontrolního výboru

d)volba členů finančního výboru

e)volba členů kontrolního výboru

 

5)Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

6)Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

Ve Starých Hodějovicích  24.10.2014

 

                                                                                              Ing. Zdeněk Blažek

                                                                                            dosavadní  starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno  na úřední desce dne:                                    Sejmuto z úřední desky dne: