Vyhlášky

Vyhláška č.3/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

 

Obec Staré Hodějovice

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice se na svém zasedání dne 16.12.2013 usnesením č. 6/7/2013 usneslo vydat na základě §14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10, písmn. d) a § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

 

 

Čl. 1

 

Úvodní ustanovení

 

 1. Obec Staré Hodějovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

 

 

 

Čl. 2

 

Předmět poplatku a poplatník

 

 

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívaní tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby filmových a televizních děl.

 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby , které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1.

 

 

 

Čl. 3

 

Veřejná prostranství

 

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 2. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí této vyhlášky.

 

 

 

 

 

 

Čl. 4

 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

 

 

 

ČL. 5

 

Ohlašovací povinnost

 

 

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

  1. Poplatník je při ohlašovací povinnosti povinen v ohlášení uvést: jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování. Právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

  2. Poplatník je při ohlašovací povinnosti povinen v ohlášení uvést: čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

  3. Poplatník je při ohlašovací povinnosti povinen v ohlášení uvést: další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství.

 2. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

 3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala

 

 

 

 

Čl. 6

 

Sazba poplatku

 

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý započatý den 1,-Kč.

 2. Poplatek se neplatí v případech uvedených v zákoně o místních poplatcích (§ 4 odst. 1 a 3 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

 

 

 

 

Čl.7

 

Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 je splatný ke dni zahájení užívání veřejného prostranství.

 

 

 

 

Čl. 8

 

Navýšení poplatku

 

 

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 

 

Čl.9

 

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místních poplatcích, ze dne 28.11.2012

 

 

 

Čl. 10

 

Účinnost

 

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014

 

 

 

 

………………………………………… ………………………………………….

Jaroslava Blahníková Ing. Zdeněk Blažek

místostarosta starosta

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na : 17.12.2013 – 5.1.2013

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2013

Sejmuto z úřední desky dne: 5.1.2014