Vyhlášky

Vyhláška č.2/2013 o místním poplatku ze psů

 

 

Obec Staré Hodějovice

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013,

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice se na svém zasedání dne 16.12.2013 usnesením č. 5/7/2013 usneslo vydat na základě § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10, písm.d) a § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška“):

 

Čl. 1

 

Úvodní ustanovení

 

 

 1. Obec Staré Hodějovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

 

 1. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

 

Čl.2

 

Poplatník a předmět poplatku

 

 

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Staré Hodějovice.

 

 

Čl.3

 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

 

1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa následující den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

 1. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nové příslušné obci.

 2. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

 

 

 

Čl. 4

 

Ohlašovací povinnost

 

 

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15-ti dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

 

 

 

 1. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba , která je od poplatku osvobozena.

 1. V ohlášení držitel psa uvede:

a) jméno, popř. jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování. Právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

 1. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

 2. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku

 

4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15-dnů ode dne, kdy nastala.

 

 

 

Čl. 5

 

Sazba poplatku

 

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 

a) za prvního psa ………………………………………………………………………………… 300,-Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ….……………………. 450,-Kč

c) za prvního psa jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo

vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel

sirotčího důchodu …………………………………………………………………………….. 200,-Kč

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c)

tohoto ustanovení ………………………………………………………………. 300,-Kč

 

 

 

Čl.6

 

Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek je splatný jednorázovou úhradou v plné výši nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce , který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla však nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

 

 

 

Čl.7

 

Osvobození

 

 1. Od poplatků ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu 1a), osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.1b).

 

Čl.8

 

Navýšení poplatku

 

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až o trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 

 

 

Čl.9

 

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích, ze dne 28.11.2012

 

 

Čl.10

 

Účinnost

 

 

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… ………………………………………….

Jaroslava Blahníková Ing. Zdeněk Blažek

místostarosta starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na www.stránkách: 17.12.2013 – 5.1.2014

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2013

Sejmuto z úřední desky dne : 5.1.2014