Vyhlášky

Vnitřní směrnice o účetní uzávěrce 2013

 

 

 

OBEC Staré Hodějovice

 

Směrnice č. 2/2013,

o schvalování účetních závěrek obce a příspěvkové organizace

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., a zákona č.304/2008 Sb. k provedení § 4 odst. 8 písm.w:

, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška“):

 

Čl. 1

 

Úvodní ustanovení

 §1

Předmět úpravy

 

 1. Obec  Staré Hodějovice touto vyhláškou stanoví požadavky na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, jako je obec a příspěvková organizace a poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování.

                

 

 

Čl.2

 

§3

Základní pojmy

 

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

 1. schvalovanou účetní závěrkou je účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni účetní jednotkou, jako je obec a příspěvková organizace, jejichž účetní závěrka je schvalována.

 

 

Dotčenou osobou účetní jednotky je její pracovník-účetní.

      Dotčené osoby spolupracují se schvalujícím orgánem tak, aby byly zajištěny podmínky pro schvalování účetní závěrky.

 

 

Čl.3

 

§4

Organizace schvalování účetní závěrky

Zajištění a příprava podkladů pro schvalování

 

1) Účetní jednotka zajistí předložení a přípravu podkladů pro schvalování účetní závěrky schvalujícímu orgánu přehledným způsobem, který umožní efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu účetnictví účetní jednotky.

 1. Dotčená účetní jednotka umožní členům schvalujícího orgánu nahlédnout do účetních knih a dalších účetních záznamů, činit podněty za účelem zlepšení skutečností, požadovat zveřejnění. Podkladem pro schvalování se rozumí zejména schvalovaná účetní závěrka, zpráva o výsledku finančních kontrol, inventarizační zpráva.

 

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

 1. Schvalovaná účetní závěrka: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha. Fin 2-12M.
 2. Zpráva auditora o výsledku kontroly hospodaření.
 3. Inventarizační zpráva a další účetní záznamy.

 

 

Čl. 4

§6

Schválení účetní závěrky

 

 

 1. Pokud schvalující orgán na základě předložených podkladů zjistí, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky, účetní závěrku schválí. Schvalující orgán nemůže schválit pouze část závěrky.

 

 

§7

Neschválení účetní závěrky

 

Pokud schvalující orgán na základě předložených podkladů zjistí, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz účetnictví, nebo mu nebyly předloženy významné podklady, uzávěrku neschválí. Protokol o neschválení obsahuje popis skutečností, odůvodnění neschválení a lhůtu k odstranění nedostatků.

 

                                                           §8

Dodatečné schválení účetní závěrky

 

Při neschválení účetní závěrky podle §7 zajistí účetní jednotka nápravu zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě, aby mohla být účetní závěrka schválena. Nezajistí-li dotčená účetní jednotka ve stanovené lhůtě nápravu skutečností, jež byly důvodem pro neschválení schvalující orgán potvrdí neschválení účetní uzávěrky. Toto rozhodnutí odůvodní.

 

§9

Protokol o schvalování účetní závěrky

 

O úkonu schválení nebo neschválení sepisuje schvalující orgán protokol s názvem „ Účetní závěrka obce Staré Hodějovice a MŠ Staré Hodějovice za rok...

Dále protokol obsahuje přílohy-účetní záznamy:

 • IČO, datum rozhodování o schválení nebo neschválení
 • Výkaz FIN za sledovaný rok-Obec
 • Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha-Obec, MŠ
 • Hodnotící zpráva- MŠ
 • Seznam poskytnutých a přijatých transferů-Obec
 • Podíl pohledávek a závazků-Obec
 • Inventarizační zprávu-Obec, MŠ
 • Zpráva finančního výboru-Obec
 • Veřejnosprávní kontrola-MŠ
 • Schválení výsledku hospodaření účetní jednotky a jeho rozdělení-Obec, MŠ.

Výrok o schválení nebo neschválení.

Identifikaci schvalujícího orgánu. Identifikace účetní závěrky.

Datum schválení nebo neschválení účetní uzávěrky.

 

 

§10

Schvalující orgán účetní jednotky

 

Schvalujícím orgánem obce a příspěvkové organizace je zastupitelstvo obce. Předsedou schvalujícího orgánu je starosta.

Účetní závěrka musí být schválena do 6 měsíců ode dne, ke kterému se účetní závěrka sestavuje.

 

 

Čl.5

 

Účinnost

 

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2013

     

      Tato směrnice se řídí Vyhláškou o požadavcích na schvalování účetních závěrek   některých vybraných účetních jednotek  ze dne: 22.7.2013

 

 

 

 

……………………………                                                     ………………………………………….

Jaroslava Blahníková                                                                Ing. Zdeněk Blažek

     místostarosta                                                                              starosta

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na ÚD: 1.8.2013                          Sejmuto: 16.8.2013

 

Zveřejněno na stránkách umožňující dálkový přístup: 1.8-16.8.2013

 

 

Schváleno v zastupitelstvu dne: