Vyhlášky

Veřejná vyhláška: změna č. 4 ÚPO Staré Hodějovice

 

 

Magistrát města České Budějovice

Ing. Lacina Luboš

odbor územního plánování

nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2

Magistrát města České Budějovice
úřední deska 
 +
Obecní úřad obce Staré Hodějovice
úřední deska  

370 92  České Budějovice

 

 

Internet: http://www.c-budejovice.cz

 

 

 

 

 

 

Datum vyvěšení: …………………………………..

 

 

 

    Datum sejmutí: ……………………………………

 

 

 

 

Značka:                               Vyřizuje:                    Tel.:                         E-mail:                                                     Datum:

OÚP/2014/O-1857/Sl-V      Ing. J. Sládková         38 680 3008           sladkovaj@c-budejovice.cz                    2014-12-04

 

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A

 

Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování, jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle ustanovení § 5 odst. (1) a (2) a § 6 odst. (1) zákona č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), že usnesením Zastupitelstva obce Staré Hodějovice č. 2/7/2014 byla vydána změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice v katastrálním území Staré Hodějovice (dále jen „změna č. 4 ÚPO“) formou opatření obecné povahy.

Řešené území změny č. 4 ÚPO se skládá z deseti lokalit v katastrálním území Staré Hodějovice značenými písmeny a až j. Předmětem změny č. 4 ÚPO je:       

  • v lokalitách a, e, f, g, h, j a v částech lokalit b, c, i nové vymezení zastavitelných ploch v nezastavěném území (resp. v nezastavitelném území dle ÚPO) pro bydlení v rodinných domech a zahrady u rodinných domů, včetně podmínek pro stanovený způsob využití
  • v lokalitě d a v části lokalit b, c, i změna, resp. zrušení  prvků prostorové a stavební regulace v již zastavitelných plochách vymezených pro bydlení v územním plánu obce, a to zejména prvků minimální velikost stavebních pozemků a maximální celková zastavěná plocha, v části lokality b a v lokalitě d včetně zrušení navržené komunikace místní se zpevněným povrchem a sítí veřejné technické infrastruktury v nich navržených.

V souladu s § 172 odst. (2) správního řádu a § 20 odst. 2 stavebního zákona dále oznamujeme, že opatření obecné povahy, kterým byla vydána změna č. 4 ÚPO, není možné vzhledem k jeho rozsahu zveřejnit na úřední desce v úplném znění. Z tohoto důvodu je na úředních deskách Magistrátu města České Budějovice a Obecního úřadu Staré Hodějovice zveřejněna tato veřejná vyhláška. Úplné znění opatření obecné povahy, včetně příloh 1 a 2, je k nahlédnutí po dobu 15 dnů od data zveřejnění této vyhlášky na 

 

Magistrátu města České Budějovice, odboru územního plánování, nám. Přemysla Otakara II č. 1, 2, České Budějovice, IV. patro, č. dveří 401a, Ing. Jana Sládková, tel. 38 680 3008, dále na Obecním úřadě Staré Hodějovice, Obecní 5, Staré Hodějovice, Ing. Zdeněk Blažek, starosta obce, tel. 38 724 0345.  

Dále je toto opatření obecné povahy spolu s kompletními přílohami 1 a 2 vystaveno na www stránkách města České Budějovice na adrese http://www.c-budejovice.cz a na www stránkách obce Staré Hodějovice .na adrese https://www.starehodejovice.cz/obec.

 

 

 

 

Podle § 173 odst. (1) správního řádu nabývá opatření obecné povahy, kterým byla vydána změna č. 4 ÚPO, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky.

 

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního řádu podat opravný prostředek.

 

 

 

 

 

Ing. Luboš Lacina, v.r.

vedoucí odboru

územního plánování

 

                                                                                                                       

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
HOD_I1_verej_zaklcleneni-A2L.pdf 771.1 Kb
HOD_I2_verej_hlavni-A2L.pdf 700.9 Kb
HOD_I3_verejl_VPS-A2L.pdf 627.4 Kb
HOD_II1_verej_koord-A2L.pdf 841.8 Kb
HOD_II2_verej_sirsi_20000-A3.pdf 3495.4 Kb
HOD_II3_verejl_ZPF-A2L.pdf 779.4 Kb
ZMUP STAHOD4 - text JohaPetr 2014-6-24.pdf 760.9 Kb
veřejná vyhláška - vyvěšení OOP SH4.doc 70.1 Kb