Obec Staré Hodějovice

Vyhlášky

Obecní vyhláška o místních poplatcích - veř.prostranství- č.2.2016

 

 

Obec Staré Hodějovice

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice se na svém zasedání dne 14.12.2016 usnesením

č. 6/9/2016 usneslo vydat na základě §14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10, písmn. d) a § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

 

 

Čl. 1

 

Úvodní ustanovení

 1. Obec Staré Hodějovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

 

 

 

Čl. 2

 

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívaní tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby filmových a televizních děl.
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby , které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst.

 

Čl. 3

 

Veřejná prostranství

 

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 2. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí této vyhlášky.

 

 

 

 

 

 

Čl. 4

 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

 

 

 

ČL. 5

 

Ohlašovací povinnost

 

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den. Poplatník v ohlášení uvede:
  1. jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,  obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování. Právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech
  2. Čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka
  3. Další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství
 2. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 6

 

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý započatý den 1,-Kč.
 2. Poplatek se neplatí v případech uvedených v zákoně o místních poplatcích (§ 4 odst. 1 a 3 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

 

 

 

 

Čl.7

 

Splatnost poplatku

 1. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 je splatný ke dni zahájení užívání veřejného prostranství
 2. Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, případně bankovním převodem nebo složenkou na účet obecního úřadu

 

 

Čl. 8

 

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li  poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří  mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku

 

 

Čl.9

 

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 8.12.2015

 

 

 

Čl. 10

 

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2017

           

 

 

 

…………………………………………                                           ………………………………………….

Jaroslava Blahníková                                                    Ing. Zdeněk Blažek

    místostarosta                                                                   starosta

 

 

 

 

                  

Schváleno v zastupitelstvu dne: 14.12.2016

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2016     Sejmuto z úřední desky dne: 2.1.2017

 

Vyvěšeno na www.stránkách od 15.12.2016  do 2.1.2017

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obecne-zavazna-vyhlaska-c.2837926866.pdf 4751 Kb

Dnes je: 20.07.2018

Svátek slaví: Ilja

Aktuality

Dovolená na OÚ
Od 18.07.2018 - 22.08.2018 dovolená na OÚ - týká se pouze úředních hodin ve středu od 18:00-19:30 hod.
více
Informace občanům
více
Veřejná vyhláška Rozhodnutí stavební povolení
více
Oznámení o zahájení řízení- Veřejná vyhláška
více
Informace občanům
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Rozpočtové opatření č.6/2018
více
Mapa objízdné trasy-uzavření Novohradské ulice od 1.7.2018-31.08.2018
více
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
více
Rozpis svozu bioodpadu rok 2018
více
Nové známky na popelnice
více
Doprava nemocných
více

Vážení občané,
odchyt volně pobíhajících zvířat zajišťuje firma Vladimír Kössl, Novohradská 146, České Budějovice
tel. 777 214 680. O volně pobíhajícím nebo ztraceném psu informujte OÚ ( tel.387240345 ).

O  zatoulaných psech se informujte také na čísle pana Kössla.

Anketa