Vyhlášky

Obecni vyhlaska o mistnich poplatcich - odpady c.1.2011

 

 

Obec Staré Hodějovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice se na svém zasedání dne 7.12.2010 usnesením

č.5/5/2011  usneslo vydat na základě §14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10, písm. d) a § 84, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Obec Staré Hodějovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“). (1)

 

 

Čl.2

Poplatník

 

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích (2).

 

 

 

(1) § 14 odst.3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

 

(2) dle § 10b odst.1 zákona o místních poplatcích poplatek za svoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

 

a) fyzická  osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným  zástupcem,  za  rodinný   nebo  bytový   dům  vlastníkem  nebo  správcem; tyto  osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

 

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

 1. Poplatník podle čl.2 odst.a) a b) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
 2. Poplatník podle § 10b odst. 1 písmeno b) zákona o místních poplatcích je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem pak parcelní číslo  pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
 3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
 4. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování (3).
 5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala (4).

 

 

Čl. 4

Sazby poplatku

 

 1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 této vyhlášky činí 450,- Kča je tvořena:

                  

a)   z částky   200,- Kč  kalendářní rok a

b) z částky 250,-Kč kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle  skutečných nákladů obce předchozího roku  na sběr a svoz netříděného komunálního  odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 

 2) Skutečné náklady r. 2010 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:   724.026,-Kč a byly rozúčtovány takto :

Náklady 724 026,- děleno 1 104 (1070 počet obyvatel s trvalým pobytem na území obce + 34 počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 655,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,-Kč.

 

 

 

3 § 14a odst.2 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst.3 zákona o místních poplatcích

 

 

 

3)  V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce (5).

 

 

 Čl. 5

Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek pro poplatníka podle čl.2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku.
 2. Poplatky zaplatí poplatník v hotovosti v pokladně obecního úřadu, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet obecního úřadu.
 3. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne každého měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

           

Čl. 6

Navýšení poplatku

 

 

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem (6).
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku (7).

 

 

Čl. 7

Zrušovací ustanovení

 

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/ 2009 o místních poplatcích ze dne 14.12.2010

 

 

(5)§ 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích

(6)§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

(7)§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

 

 

 

Čl.8

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

     

…………………………………………                                           ………………………………………….

Jaroslava Blahníková                                                    Ing. Zdeněk Blažek

    místostarosta                                                                   starosta


     

 

 

 

 

                           

Schváleno v zastupitelstvu dne: 7.12.2011

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 08.12.2011   Sejmuto z úřední desky dne: 27.12.2011

 

Na www.stránkách zveřejněno dne: 08.12.2011-27.12.2011