Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

 

 

Obecně závazná vyhláška

obce Staré Hodějovice

č. 1/2015

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Hodějovice

 

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice se na svém zasedání dne         usnesením č.    usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Staré Hodějovice.

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

 1. Komunální odpad se třídí na složky:

 

 1. Biologické odpady
 2. Papír
 3. Plasty včetně PET lahví
 4. Sklo
 5. Kovy
 1. Nebezpečné odpady
 2. Objemný odpad
 3. Textil
 4. Kovové obaly
 5. Směsný komunální odpad

 

 

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i).

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

 

 1. Ul. Hodějovická
 2. Na Návsi

 

 

3)    Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 1. Biologické odpady – hnědé plastové nádoby o objemu 240 l
 2. Papír - kovové stříbrné a modré plastové kontejnery s popisem
 3. Plasty, PET lahve - žluté plastové kontejnery s popisem
 4. Sklo -  zelené a bílé plastové kontejnery s popisem
 5. Kovy – šedé kontejnery s popisem
 1. Textil – modré kontejnery s popisem

 

 

 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován dvakrát ročně (na jaře a na podzim) jejich odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti, přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na výlepových plochách v obci, na úřední desce a na internetových stránkách obce.

 

 1. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

 

 1. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně ( na jaře a na podzim), jeho odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti. Informace o sběru jsou zveřejňovány na výlepových plochách v obci, na úřední desce a na internetových stránkách obce.

 

 

 1. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Komunální odpad je možno likvidovat též ve sběrném dvoře v Českých Budějovicích při předložení dokladu o trvalém pobytu v obci Staré Hodějovice. 

 

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad  a biologický odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

typizované sběrné nádoby – popelnice o obsahu 110 l, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu a plastové sběrné nádoby o obsahu 240 l na shromažďování  biologického odpadu.

 

 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

 1. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

 

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  4.6.2015

 

 

 

 

 

                                                                                                        

    …………………..                                                                               ..………………………    

     Blahníková Jaroslava                                                                       Ing. Zdeněk Blažek                                                                              

 

      místostarosta                                                                                          starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 4.6.2015

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 22.6.2015.

 

Na stránkách umožňujících dálkový přístup zveřejněno: 4.6.2015 – 22.6.2015 

 

 

 

2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)