Obec Staré Hodějovice

Vyhlášky

Obecní vyhláška o místních poplatcích - veř.prostranství- č.2.2016

 

 

Obec Staré Hodějovice

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Zastupitelstvo obce Staré Hodějovice se na svém zasedání dne 14.12.2016 usnesením

č. 6/9/2016 usneslo vydat na základě §14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10, písmn. d) a § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

 

 

Čl. 1

 

Úvodní ustanovení

 1. Obec Staré Hodějovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

 

 

 

Čl. 2

 

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívaní tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby filmových a televizních děl.
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby , které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst.

 

Čl. 3

 

Veřejná prostranství

 

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 2. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí této vyhlášky.

 

 

 

 

 

 

Čl. 4

 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

 

 

 

ČL. 5

 

Ohlašovací povinnost

 

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den. Poplatník v ohlášení uvede:
  1. jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,  obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování. Právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech
  2. Čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka
  3. Další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství
 2. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 6

 

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý započatý den 1,-Kč.
 2. Poplatek se neplatí v případech uvedených v zákoně o místních poplatcích (§ 4 odst. 1 a 3 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

 

 

 

 

Čl.7

 

Splatnost poplatku

 1. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 je splatný ke dni zahájení užívání veřejného prostranství
 2. Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, případně bankovním převodem nebo složenkou na účet obecního úřadu

 

 

Čl. 8

 

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li  poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří  mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku

 

 

Čl.9

 

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 8.12.2015

 

 

 

Čl. 10

 

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2017

           

 

 

 

…………………………………………                                           ………………………………………….

Jaroslava Blahníková                                                    Ing. Zdeněk Blažek

    místostarosta                                                                   starosta

 

 

 

 

                  

Schváleno v zastupitelstvu dne: 14.12.2016

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2016     Sejmuto z úřední desky dne: 2.1.2017

 

Vyvěšeno na www.stránkách od 15.12.2016  do 2.1.2017

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obecne-zavazna-vyhlaska-c.2837926866.pdf 4751 Kb

Dnes je: 20.04.2018

Svátek slaví: Marcela

Aktuality

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení stavebního řízení
více
Hromadné očkování
více
Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou
více
Oznámení pokračování řízení o povolení odstranění stavby veřejnou vyhláškou
více
Oznámení-výzva účastníkům k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí- Veřejná vyhláška
více
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
více
Zápis do Mateřské školy Staré Hodějovice dne 10.5.2018 od 11:00 do 16:00 hodin
více
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy Veřejná vyhláška
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice, konaného dne 4.4.2018 od 19:30 hodin
více
Termín zasedání zastupitelstva: 4.4.2018 v 19.30 hodin
více
Závěrečný účet obce za rok 2017
více
Záměr prodeje pozemku
více
Rozpočtové opatření č. 3/2018
více
Výroční Zpráva za rok 2017
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Staré Hodějovice
více
Rozpočtové opatření č.2/2018
více
Veřejná vyhláška
více
Termín zasedání zastupitelstva: 14.2.2018 v 19:30 hodin
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018 pro obec Staré Hodějovice
více
Rozpis svozu bioodpadu rok 2018
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Nové známky na popelnice
více
Obecně závazná vyhláška č.4/2017
více
Obecně závazná vyhláška č.3/2017 o místním poplatku za provoz shromažďování,sběru,přepravy,třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o místním poplatku ze psů
více
Programová dotace podle §10,zák. 250/2000 Sb.
více
Rozpočet obce Staré Hodějovice na rok 2018
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Staré Hodějovice
více
Rozpočet MŠ Staré Hodějovice na rok 2018
více
Rozpočtové opatření č.12/2017
více
Návrh rozpočtu obce na rok 2018
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ
více
Návrh rozpočtu MŠ Staré Hodějovice rok 2018
více
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu
více
Oznámení společného jednání o návrhu změny podmínek ochranného pásma vodního zdroje Vidov
více
Záměr zřízení věcného břemena
více
Záměr zřízení věcného břemena-služebnosti
více
Upozornění vlastníkům nemovitostí na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin
více
Záměr prodeje pozemku
více
Rozpočtové opatření č.10/2017
více
Rozpočtové opatření č.9/2017
více
Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice, konaného dne 30.08.2017 od 19:30 hodin
více
Termín zasedání zastupitelstva: 30.08.2017 v 19:30 hodin
více
Rozpočtové opatření č.8/2017
více
Pronájmy pozemků, Věcná břemena na pozemky
více
Rozpočtové opatření č. 7/2017
více
Zápis č.5 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného dne 21.06.2017 od 19:30 hodin
více
Termín zasedání zastupitelstva - 21.6.2017 v 19:30 hodin
více
Rozpočtová změna č.6/2017
více
Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice, konaného dne 17.5.2017
více
Veřejná vyhláška-dálnice D3, změna č.2
více
Termín zasedání Zastupitelstva: 17.05.2017 v 19:30 hodin
více
Veřejná vyhláška dálnice D3 - změna č. 1
více
Rozpočtová změna č.5/2017
více
Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného dne 13.4.2017
více
Rozpočtové opatření č.4/2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.2/17
více
Záměr prodeje pozemku
více
Rozpočet Mateřské školy na rok 2017
více
Rozpočtové opatření č. 3/2017
více
Výroční zpráva obce za rok 2016
více
Termín zasedání zastupitelstva dne 15.3.2017
více
Závěrečný účet obce za rok 2016
více
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2016
více
Návrh rozpočtového opatření č. 3/2017
více
Smlouva o službách s Dopravním podnikem-rok 2017
více
Rozpočet na rok 2017 Mateřské školy
více
Veřejná vyhláška informace D3
více
Veřejná vyhláška D3
více
Rozpočtové opatření č. 2/2017
více
Rozpočtové opatření č.1/2017
více
Záměr prodeje pozemku
více
Zápis č.1/2017 ze dne 8.2.2017
více
Návrh rozpočtového opatření č.2/2017
více
Nařízení - ptačí chřipka
více
Termín zasedání zastupitelstva dne 8.2.2016 v 19,30 hod.
více
ZTV Staré Hodějovice - Krátká ulice
více
Schválený rozpočet obce na rok 2017
více
Rozpočtový výhled na rok 2017 až 2020
více
Schválený rozpočet obce na rok 2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 3
více
Záměr prodeje pozemků
více
Záměr prodeje pozemků
více
Obecní vyhláška o místních poplatcích - veř.prostranství- č.2.2016
více
Obecní vyhláška o místních poplatcích - poplatek za psy-č.1.2016
více
Smlouva o poskytnutí dotace SDH
více
Zápis č.9 ze zasedání Zastupitelstva dne 14.12.2016
více
Smlouva o poskytnutí dotace
více
Příspěvek občanům na ekologické topení
více
Smlouva o službách s Dopravním podnikem-rok 2016
více
Doprava nemocných
více

Vážení občané,
odchyt volně pobíhajících zvířat zajišťuje firma Vladimír Kössl, Novohradská 146, České Budějovice
tel. 777 214 680. O volně pobíhajícím nebo ztraceném psu informujte OÚ ( tel.387240345 ).

O  zatoulaných psech se informujte také na čísle pana Kössla.

Anketa